Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
03/08/2022 - Lượt xem: 5930

I. Đối tượng được xét, cấp Học bổng

1. Học bổng được áp dụng đối với tất cả sinh viên học tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng theo hình thức đào tạo chính quy đang được đào tạo theo kế hoạch học tập của khoá học.

2. Học bổng không áp dụng cho học viên sau đại học và các chương trình phối hợp, liên kết đào tạo của Trường.

3. Không xét, cấp học bổng đối với sinh viên thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Không hoàn thành nghĩa vụ học phí đúng hạn theo thông báo của Nhà trường (kể cả các trường hợp gia hạn học phí)

b) Chịu hình thức kỷ luật từ mức “Khiển trách” trở lên tại học kỳ xét học bổng.

c) Học quá thời gian thiết kế của chương trình đào tạo chuẩn.

 II. Xếp loại và giá trị Học bổng

STT

Loại học bổng

Điểm loại học tập

Xếp loại rèn luyện

Giá trị học bổng

1

Xuất sắc

Xuất sắc (3.6 đến 4.0)

Xuất sắc (90 – 100)

Khoa Răng hàm mặt, Khoa Y: 16.000.000đ/suất

Các Khoa còn lại: 8.000.000đ/suất

2

Giỏi

Xuất sắc (3.6 đến 4.0)

Tốt (từ 80 – cận 90)

 

Khoa Răng hàm mặt, Khoa Y: 10.000.000đ/suất

Các Khoa còn lại: 5.000.000đ/suất

Giỏi (3.2 – cận 3.6)

Xuất sắc (90 – 100)

Tốt (từ 80 – cận 90)

3

Khá

Khá (2.5 – cận 3.2)

Tốt (từ 80 – cận 90)

Xuất sắc (90 - 100)

Khoa Răng hàm mặt, Khoa Y: 6.000.000đ/suất

Các Khoa còn lại: 3.000.000đ/suất

III. Tiêu chuẩn và nguyên tắc xét, cấp Học bổng

1. Điểm trung bình chung học kỳ của tất cả các học phần mà sinh viên đăng ký trong học kỳ xét, cấp học bổng phải từ 2.5/4.0 trở lên (hệ điểm 4) tức học lực Khá trở lên. Các học phần được tính để xét học bổng là các học phần được liệt kê trong chương trình đào tạo thứ nhất và không bao gồm các học phần: Giáo dục thể chất, Giáo dục an ninh quốc phòng, chương trình đào tạo thứ 2 và các học phần được bảo lưu, học lại, thi lại, chuyển điểm.

2. Số lượng tín chỉ tích luỹ trong học kỳ xét phải đạt tối thiểu 15 tín chỉ; hoặc bằng số tín chỉ tối đa trong kế hoạch đào tạo chuẩn mở cho ngành đó ở mỗi học kỳ (nếu số tín chỉ tối đa mở cho ngành đó trong học kỳ nhỏ hơn 15 tín chỉ). Đối với sinh viên ở học kỳ cuối cùng của khóa học phải đạt tối thiểu 10 tín chỉ, các trường hợp đặc biệt khác do Hiệu trưởng quyết định.

3. Điểm rèn luyện được xác định theo Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đang được áp dụng và xếp loại rèn luyện phải từ “Tốt”trở lên (đạt từ 80/100 điểm).

4. Học bổng sẽ được cấp cho sinh viên theo thứ tự danh sách Xuất sắc, Giỏi, Khá cho đến khi hết Quỹ học bổng của Khoa đã được phân bổ;

a) Nếu cùng mức học bổng thì căn cứ vào điểm học tập để xét thứ tự ưu tiên;
b) Nếu cùng mức học bổng và cùng điểm học tập thì sẽ căn cứ vào thứ tự ưu tiên như sau:

- Ưu tiên 1: Sinh viên là Ban cán sự lớp do Cố vấn học tập đánh giá, nếu sinh viên là ủy viên Ban chấp hành Đoàn – Hội cấp Khoa trở lên sẽ do Ban chấp hành Đoàn – Hội cấp Trường đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ tại học kỳ xét.

- Ưu tiên 2: Sinh viên tích lũy được nhiều tín chỉ hơn tại học kỳ xét.

- Ưu tiên 3: Sinh viên có điểm rèn luyện cao hơn tại học kỳ xét.

 IV. Thời gian hiệu lực: Quy định này có hiệu lực thi hành từ năm học 2021-2022