Quy định xử lý kết quả học tập
16/11/2022 - Lượt xem: 13680

1. Cuối mỗi học kỳ chính, sinh viên được cảnh báo học tập dựa trên một số điều kiện như sau:

a) Tổng số tín chỉ không đạt (điểm F) trong học kỳ vượt quá 50% khối lượng đã đăng ký học trong học kỳ hoặc tổng số tín chỉ nợ đọng từ đầu khóa vượt quá 24 tín chỉ;

b) Điểm trung bình học kỳ đạt dưới 0,8 đối với học kỳ đầu của khóa học, dưới 1,0 đối với các học kỳ tiếp theo;

c) Điểm trung bình tích lũy đạt dưới 1,2 đối với sinh viên trình độ năm thứ nhất, dưới 1,4 đối với sinh viên trình độ năm thứ hai, dưới 1,6 đối với sinh viên trình độ năm thứ ba dưới 1,8 đối với sinh viên các năm tiếp theo.

2. Sinh viên bị buộc thôi học trong các trường hợp sau:

a. Số lần cảnh báo học tập hoặc mức cảnh báo học tập vượt quá 2 lần liên tiếp hoặc vượt quá:

b. Thời gian học tập vượt quá thời gian quy định tại khoản 5 Điều 2 của Quy chế này.

Chương trình đào tạo

Số lần cảnh báo học tập

Thời gian kế hoạch học tập chuẩn toàn khóa

Cử nhân

4 lần

3,5 - 4 năm

Dược sĩ, kỹ sư, kiến trúc sư

5 lần

4,5 - 5 năm

Bác sĩ

7 lần

6 năm

3. Đầu mỗi năm học, Trường thành lập hội đồng xét cảnh báo học tập và buộc thôi học thành phần bao gồm đại diện: Hiệu trưởng, Lãnh đạo Phòng Đào tạo Đại học, Trung tâm Trải nghiệm - Việc làm sinh viên, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, đại diện Ban chủ nhiệm khoa quản lý ngành, chuyên viên phụ trách điểm học phần.

a. Hội đồng tổ chức họp xét cảnh báo học tập, buộc thôi học sau mỗi học kỳ và có biên bản thông qua;

b. Phòng Đào tạo Đại học thông báo sinh viên trên trang thông tin của Trường và Hệ thống quản lý đào tạo;

c. Sinh viên được cảnh báo học tập liên hệ Phòng Đào tạo Đại học để điều chỉnh đăng ký học phần cho phù hợp với năng lực; sinh viên bị buộc thôi học phản hồi thông tin nếu có sai sót;

d. Chậm nhất là một tháng sau khi sinh viên có quyết định buộc thôi học, Trung tâm Trải nghiệm - Việc làm sinh viên phải thông báo trả về địa phương sinh viên có hộ khẩu thường trú hoặc cơ quan cử đi học (nếu có). Kết quả học tập đã tích lũy của sinh viên bị buộc thôi học được bảo lưu và lưu trữ trên Hệ thống quản lý đào tạo.​​​​​​