Quy định về Bảo lưu học phí
03/08/2022 - Lượt xem: 9922

Quy định về bảo lưu học phí

a. Sinh viên được xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học trong các trường hợp sau

i. Được điều động vào lực lượng vũ trang

ii. Được cơ quan có thẩm quyền điều động đại diện quốc gia tham dự các kỳ thi, giải đấu quốc tế

iii. Đi học tập ngắn hạn ở nước ngoài

iv. Bị ốm, thai sản hoặc tai nạn phải điều trị thời gian dài có chứng nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế

v. Vì lý do cá nhân khác, người học được bảo lưu kết quả tuyển sinh trong trường hợp người học chưa học học kỳ nào và không thuộc các trường hợp bị xem xét buộc thôi học hoặc xem xét kỷ luật

b. Người học phải nộp hồ sơ đầy đủ về việc bảo lưu học phí và được ban giám hiệu xem xét phê duyệt theo quy định của Nhà Trường

c. Mức bảo lưu là 100% học phí của các học kỳ đã đóng áp dụng đối với người học xin bảo lưu trước khi học kỳ bắt đầu. Trong trường hợp người học tạm ngừng học sau khi học kỳ đã bắt đầu thì không được bảo lưu học phí các học phần đã học và được bảo luôn 100% học phí của các học phần chưa học. Trường hợp các lớp, môn học bị hủy bởi trường do lý do khách quan người học được bảo lưu 100% học phí đã đóng

d. Thời hạn bảo lưu tối đa là 1 năm, riêng trường hợp người học được động viên vào lực lượng vũ trang thì được bảo lưu tới đa là 2 năm

e. Xử lý sau khi hết thời hạn bao lưu

i. Người học thực hiện thủ tục tiếp tục học thì số tiền bảo lưu được dùng để đóng học phí theo tín chỉ đăng ký, đóng bổ sung nếu thiếu. Người học sẽ đóng học phí theo biểu học phí của năm đăng ký nhập học

ii. Người học thực hiện thủ tục ngưng học và yêu cầu hoàn tiền, Trường hoàn tối đa 50% số tiền được bảo lưu, ghi nhận vào thu nhập của trường số tiền còn lại

iii. Người học không thực hiện thủ tục tiếp tục học, hoặc không thực hiện thủ tục ngưng học, mà hết thời hạn được bảo lưu như quy định tại Điều này trường ghi nhận số tiền đang được bảo lưu và thu nhập của Trường