Điều kiện thi kết thúc học phần
16/08/2022 - Lượt xem: 6286

1. Thời gian tổ chức thi kết thúc học phần: theo kế hoạch đào tạo hàng năm của Trường

2. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:

Loại học phần

HP chỉ có lý thuyết

HP chỉ có thực hành

Học phần có cả lý thuyết và thực hành

Điều kiện dự thi kết thúc học phần

Không được vắng quá 25% thời gian học

Phải tham dự 100% các giờ thực hành, lâm sàng

Không đợc vắng quá 25% thời gian học lý thuyết và phải tham dự 100% các giờ thực hành, lâm sàng.

Điểm kiểm tra thực hành, lâm sàng có thể là điểm trung bình cộng của điểm các bài thực hành, lâm sàng

Sinh viên vắng trong kỳ thi kết thúc học phần nếu không có lý do chính đáng phải nhận điểm 0 và phải đăng ký học lại học phần đó.

3. Sinh viên vắng mặt có lý do chính đáng ở kỳ thi kết thúc học phần có đơn trước ngày thi và được Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng chấp nhận được dự thi ở kỳ thi lần 02 (hai) trong cùng học kỳ, điểm thi kết thúc học phần được tính vào điểm thi lần một.

4. Các hình thức thi kết thúc học phần

- Thi kết thúc học phần có thể là thi trắc nghiệm, vấn đáp, tự luận, thi thực hành, thi chạy tram, chỉ tiêu tay nghề, ... tuỳ đặc thù của từng học phần.

- Nhà trường chủ trương tổ chức thi kết thúc học phần bằng hình thức Trắc nghiệm khách quan (có thể trên máy hoặc trên giấy) đối với những học phần chỉ có lý thuyết, những học phần lý thuyết không thể thi hình thức này phải giải trình và được sự phê duyệt của Hiệu trưởng

- Hình thức thi kết thúc học phần được giảng viên phổ biến và công bố ngay ở buổi học đầu tiên.

- Hình thức thi kết thúc học phần có thể thay đổi tuỳ vào đề xuất của Khoa/Viện quản lý trực tiếp học phần. Trường hợp thay đổi hình thức thi phải được công bố cho sinh viên ít nhất 30 ngày trước khi kết thúc học phần. Hình htuwcs thi kết thúc học phàn phải thực hiện thống nhất trong cả kỳ thi chính (lần 1) và kỳ thi phụ (lần 2).

5. Để đảm bảo tính công bằng, khách quan, Nhà trường chủ trương thực hiện thi kết thúc học phần lý thuyết bằng hình thức trắc nghiệm khách quan.

HP Lý thuyết

02 tín chỉ trở xuống

03 tín chỉ trở lên

Số câu trắc nghiệm

50 câu hỏi

70 câu hỏi

Thời gian làm bài

50 phút

70 phút

- Trường hợp đặc biệt phải được sự phê duyệt của Hiệu trưởng, thi kết thúc học phần có thể là thi tự luận hoặc tự luận kết hợp trắc nghiệm với thời gian làm bài của sinh viên từ 90 đến 120 phút.

Căn cứ Điều 5, Điều 6, Điều 8, Điều 11, (Khoản 2) Điều 12 Quy chế thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo QĐ 292 ngày 12/10/2021