Đánh giá và tính điểm học phần
16/08/2022 - Lượt xem: 6610

Đối với mỗi học phần, sinh viên được đánh giá qua tối thiểu hai điểm thành phần. Các điểm thành phần được đánh giá theo thang điểm 10. Điểm học phần được tính từ tổng điểm các điểm thành phần nhân với trọng số tương ứng.

1. Các điểm thành phần

STT

Điểm quá trình

(Gồm 01 hoặc và các điểm sau)

Điểm thi kết thúc học phần

Loại điểm

- Điểm chuyên cần;

- Điểm kiểm tra thường xuyên;

- Điểm đánh giá tự học;

- Điểm kiểm tra thực hành;

- Điểm kiểm tra lâm sàng;

- Điểm trình bệnh án;

- Điểm báo cáo;

- Điểm tiểu luận;

- Điểm kiểm tra giữa kỳ

- Điểm thi kết thúc học phần

2. Cấu trúc tính điểm học phần

Loại HP

SL Tín chỉ

Trọng số Điểm quá trính

Trọng số điểm kết thúc học phần

 

1 tín chỉ

 

- 100%

Lý thuyết

2 tín chỉ

- 30% (Khối SK)

- 40% (các Khối khác)

- 70% (Khối SK)

- 60% (Các Khối khác)

3 tín chỉ

- 30% (Khối SK)

- 40% (các Khối khác)

- 70% (Khối SK)

- 60% (Các Khối khác)

Thực hành

 

- 40%

- 60%

LT + TH

Cơ sở ngành

- 30% (Khối SK)

- 40% (các Khối khác

- 70% (Khối SK)

- 60% (Các Khối khác)

 

Chuyên ngành

% Điểm lý thuyết

 % Điểm thực hành

Hình thức đánh giá trực tuyến được áp dụng khi đảm bảo trung thực, công bằng và khách quan như đánh giá trực tiếp, đồng thời đóng góp không quá 50% trọng số điểm học phần. Riêng việc tổ chức bảo vệ, đánh giá đồ án, khóa luận được thực hiện trực tuyến với trọng số cao hơn khi đáp ứng thêm các điều kiện sau đây: Việc đánh giá được thực hiện thông qua một hội đồng chuyên môn gồm ít nhất 3 thành viên; hình thức bảo vệ và đánh giá trực tuyến được sự đồng thuận các thành viên hội đồng và người học; diễn biến của buổi bảo vệ trực tuyến được ghi hình, ghi âm đầy đủ, lưu trữ.

(Theo khoản 1, 2, 3 điều 4 Quy chế thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên tại QĐ số 292/QĐ-HIU ngày 12/10/2021)