Đánh giá kết quả theo học kỳ, năm học
16/08/2022 - Lượt xem: 7150

Để tính điểm trung bình, điểm chữ của học phần được quy đổi về điểm số tương ứng theo thang từ 0 tới 4 như sau:

Điểm chữ

Quy đổi thang điểm 4

A

4

B

3

C

2

D

1

F

0

Sinh viên được xếp loại học lực theo điểm trung bình học kỳ, điểm trung bình năm học hoặc điểm trung bình tích lũy như sau:

Xếp loại

Thang điểm 4

Xuất sắc

3,60 – 4,0

Giỏi

3,20 – 3,59

Khá

2,50 – 3,19

Trung bình

2,00 – 2,49

Yếu

1,00 – 1,99

Kém

<1,00

Theo QĐ 253/QĐ-HIU ngày 10/8/2021 về việc sửa đổi bổ sung một số điều khoản của Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ