Thông tin liên hệ các Khoa, Viện, Bộ môn
25/04/2023 - Lượt xem: 11482

1. Thời gian làm việc:

- Buổi sáng: 8h00 – 12h00

- Buổi chiều: 13h00 – 17h00

- Thứ 7, Chủ nhật nghỉ

2. Thông tin liên hệ Văn phòng các Khoa, Viện

STT

Khoa, Viện, Bộ môn

Liên hệ

Số điện thoại

Email

Fanpage

1

Khoa Kinh tế - Quản trị

Tầng 16,
cơ sở 215 ĐBP

02873083456
(3423)

ngadtp@hiu.vn

 

2

Khoa KHXH&NV

Tầng 15,
cơ sở 215 ĐBP

 02873083456
(3844)

myttt@hiu.vn

 

3

Khoa NN&VHQT

Tầng 17,
cơ sở 215 ĐBP 

02873083456
(3422)

vannt@hiu.vn
anhlt@hiu.vn

 

4

Khoa Kỹ thuật - công nghệ

Tầng 14,
cơ sở 215 ĐBP

 02873083456
(3420 hoặc 3413)

dongpth@hiu.vn
vyttt@hiu.vn

 

5.1

Viện KHGD&ĐTGV

Tầng 8,
cơ sở 215 ĐBP 

 02873083456
(3720)

vienkhoahocgiaoduc@hiu.vn

 

5.2

BM. Giáo dục thể chất

Tầng 15,
cơ sở 215 ĐBP 

 02873083456
(3419)  

tramdtt@hiu.vn

 

6

Khoa Dược

120 Hoà Bình 

 02873083456
(3418)

longqk@hiu.vn

 

7

Khoa Điều dưỡng

120 Hoà Bình

 02873083456
(3416)

namnv@hiu.vn

 

8

Khoa Răng hàm mặt

120 Hoà Bình

 02873083456
(3424)

vanlt1@hiu.vn

 

9

Khoa VLTL - PHCN

120 Hoà Bình

 02873083456
(3426)

duynx@hiu.vn

 

10

Khoa Xét nghiệm y học

120 Hoà Bình

 02873083456
(3429)

trangltt@hiu.vn

 

11

Khoa Y

120 Hoà Bình

 02873083456
(3430)

hungdn2@hiu.vn

 

 3. Thông tin liên hệ đơn vị phụ trách các môn cơ bản

STT

Nhóm các môn

Khoa phụ trách

Số ĐT liên hệ

Email

Ghi chú

 1

Triết học - Mác Lênin
Đường lối Đảng CS Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Chủ nghĩa xã hội Khoa học

Khoa KHXH&NV
Tầng 15,
cơ sở 215 ĐBP

02873083456
(3844)

cuongplm@hiu.vn

 

Giáo dục thể chất
Giáo dục Quốc phòng

BM Giáo dục thể chất
Tầng 15,
cơ sở 215 ĐBP

02873083456
(3419) 

 tramdtt@hiu.vn

 

Toán
Xác suất thống kê
Tư duy biện luận

Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Tầng 14,
cơ sở 215 ĐBP

02873083456
(3420)

 dongpth@hiu.vn

 

Các môn tiếng Anh tăng cường

Khoa NN&VHQT
Tầng 17,
cơ sở 215 ĐBP

02873083456
(3422)

 tritd@hiu.vn

0356.626.660
(Anh Trị)