Thông báo về việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Ban cán sự lớp HKII năm học 2023-2024
17/06/2024 - Lượt xem: 1096

Căn cứ quyết định số 996/QĐ-HIU ngày 15/11/2022 về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ đối với Ban cán sự lớp của Trường Đại học Quốc tế Hồng bàng;

Căn cứ quyết định số 1113/QĐ-HIU ngày 11/10/2023 về việc công nhận Ban cán sự lớp năm học 2023-2024.

Nhà trường thông báo về việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Ban cán sự lớp HKII năm học 2023-2024 như sau:

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Đánh giá kết quả công tác, nhiệm vụ của Ban cán sự lớp HKII năm học 2023-2024.

- Thực hiện nghiêm túc quy định, đảm bảo công bằng, khách quan và minh bạch.

2. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG:

- Thời gian: Từ ngày 17/06/2024 đến ngày 01/07/2024

- Đối tượng: Ban cán sự lớp sinh viên ĐHCQ đương nhiệm năm học 2023-2024

3. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ:

STT

Nội dung đánh giá

Thang điểm

1

Phối hợp tốt với CVHT trong các hoạt động quản lý lớp sinh viên

15

2

Hỗ trợ và tham gia các hoạt động tại Khoa

15

3

Triển khai đầy đủ hoạt động thông tin đến sinh viên lớp

15

4

Được tập thể lớp tín nhiệm và đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ

20

5

Kết quả học tập đạt từ Khá (điểm trung bình từ 2.5/4) trở lên

10

6

Kết quả rèn luyện đạt từ Tốt (ĐRL từ 80/100) trở lên

10

7

Tham gia đầy đủ các cuộc họp, hoạt động do Nhà trường triệu tập

15

Tổng cộng

100

4. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

STT

Thời gian

Nội dung

Đơn vị

Ghi chú

1

17/06/2024

Triển khai thông báo “Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Ban cán sự lớp HKII năm học 2023-2024” đến Lãnh đạo khoa, Thư ký khoa, Cán bộ Giảng viên.

TTTN-VLSV

- Thông báo.

- Mẫu phiếu đánh giá của Khoa và CVHT (BM01)

2

17/06/2024-24/06/2024

Đánh giá của Khoa/Viện/BM và Cố vấn học tập:

- Hình thức đánh giá: theo Biểu mẫu do TTTN-VLSV cung cấp cho từng Khoa.

- Kết quả đánh giá

Khoa/Viện/BM và CVHT gửi:

+ File mềm qua email sao@hiu.vn

+ Văn bản giấy trực tiếp tại TTTN-VLSV

Khoa/Viện/BM

Cố vấn học tập

Nội dung 1 và nội dung 2

Thời hạn gửi: 17h00 ngày 24/06/2024.

Đánh giá của sinh viên lớp

- Hình thức: theo khảo sát sinh viên tại cổng thông tin student.hiu.vn

- Thời gian thực hiện: từ 17/06/2024 đến 24/06/2024

Sinh viên

Nội dung 3 và nội dung 4

Tổng hợp các kết quả theo dõi của Trung tâm Trải nghiệm & Việc làm sinh viên

TTTN-VLSV

Nội dung 5, nội dung 6 và nội dung 7 (KQHT  và rèn luyện theo dữ liệu HK1 năm học 2023-2024)

3

27/06/2024

Công bố kết quả đánh giá sơ bộ

TTTN-VLSV

 

4

27/06/2024-29/06/2024

Giải đáp thắc mắc về kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Ban cán sự lớp

Ban cán sự lớp

BCS lớp liên hệ trực tiếp tại TTTN-VLSV

5

01/07/2024

Cập nhật kết quả đánh giá và ghi nhận điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2023-2024.

TTTN-VLSV