Sổ tay sinh viên 2022-2003
03/07/2023 - Lượt xem: 6902

- Sổ tay sinh viên là tài liệu được phát hành đến sinh viên vào đầu mỗi năm học nhằm cung cấp cho sinh viên những thông tin quan trọng trong quá trình học tập tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Từ đó, sinh viên có đầy đủ tư liệu để xây dựng và lên kế hoạch học tập.

Xem nội dung sổ tay sinh viên 2022 - 2023

Sổ tay sinh viên 2022

Xem hướng dẫn sử dụng sổ tay sinh viên

Hướng dẫn sử dụng

- Nội dung sổ tay sinh viên là sự cập nhật các quy chế, quy định và quy trình của nhà trường, các thông tin về liên hệ với các Phòng, Trung tâm chức năng và các Khoa, Viện, Bộ môn; các thông tin về các dịch vụ tiện ích mà sinh viên sử dụng và được thụ hưởng liên quan đến việc học tập và các hoạt động khác của sinh viên trong suốt thời gian học tại trường.

- Việc tuân thủ các quy định và hiểu biết về các tiện ích giúp sinh viên có kế hoạch học tập chủ động và đạt hiệu quả cao trong học tập.