Các khung thời gian học
01/07/2023 - Lượt xem: 15278

Buổi học

Giờ học

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Sáng

Giờ 1

06g45

07g35

Giờ 2

07g35

08g25

Giờ 3

08g25

09g15

Nghỉ 15 phút

Giờ 4

09g30

10g20

Giờ 5

10g20

11g10

Giờ 6

11g10

12g00

 

Nghỉ trưa 45 phút

Chiều

Giờ 7

12g45

13g35

Giờ 8

13g35

14g25

Giờ 9

14g25

15g15

Nghỉ 15 phút

Giờ 10

15g30

16g20

Giờ 11

16g20

17g10

Giờ 12

17g10

18g00